Conversie van SAPscript-tekst RECHTLICHE_HINWEISE in HTML

Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht


Copyright 2019 Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH. Alle rechten voorbehouden. Alle bestanden met teksten, foto's, tekeningen, geluid- en video-opnamen, alsmede hun opmaak en onderlinge schikking zijn onderworpen aan het auteursrecht en aan alle andere wetten betreffende de bescherming van intellectueel eigendom.


Blokkering van gebruikersaccounts


Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH behoudt zich het recht voor om altijd en zonder aankondiging vooraf gebruikersaccounts bij enig misbruik te blokkeren.


Handelsmerken


Tenzij anders vermeld zijn alle op de internetsites van Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH genoemde handelsmerken wettelijk door Daimler beschermde merken. Dit is in het bijzonder van toepassing op modelnamen evenals op alle logo's en emblemen van de onderneming.


Garantie


Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH stelt de informatie ter beschikking zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende toezegging of garantie van welke aard dan ook. Uitgezonderd daarvan zijn eveneens alle stilzwijgende waarborgen betreffende de verhandelbaarheid, de geschiktheid voor bepaalde gebruiksdoeleinden en het niet-inbreukmaken op wetten en octrooien. Ook als wij erop vertrouwen dat de door ons verstrekkende informatie correct is kan die informatie onjuistheden of onnauwkeurigheden bevatten. Wij wijzen u er met nadruk op dat de getoonde producten niet altijd hoeven overeen te komen met landspecifieke producten. Uitspraken over de wettelijke, juridische en belastingtechnische voorschriften hebben uitsluitend betrekking op de situatie in de Bondsrepubliek Duitsland.


Licentierechten


Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH wil u een innovatief en informatief internetprogramma bieden. Wij hopen daarom, dat u - net als wij - plezier beleeft aan de door ons gemaakte creatieve vormgeving. Wij vragen u er echter begrip voor dat Daimler haar intellectueel eigendom, waaronder octrooien, handelsmerken en auteursrechten, wil en moet beschermen en dat internetpagina's geen enkel licentierecht op het intellectueel eigendom van Daimler vormen.


Gebruik en doorgifte van Daimler Corporate ASE


Daimler AG maakt in het kader van haar bedrijfsvormgeving gebruik van door prof. Kurt Weidemann ontworpen en door URW++ Design & Development GmbH vervaardige letterfonts Daimler Corporate ASE. Als concernbedrijf heeft Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH het recht dit huisgebonden letterfont van Daimler AG te gebruiken.

Een kosteloze doorgifte van dit huisgebonden letterfont aan een externe derde (agenten of leveranciers) is mogelijk, mits het letterfont uitsluitend wordt gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten van Daimler AG of van Mercedes-Benz Customer Solutions GmbH. Doorgifte aan dealers van Mercedes-Benz is eveneens toegestaan. Een voorwaarde is daarbij is dat u beschikt over een geautoriseerd en geregistreerd gebruikersaccount in het onlineportaal van de Daimler Brand & Design Navigator. De externe partner moet zich daartoe aanmelden en een aanvrage invullen om een uitbreiding van de toegang tot het letterfont te realiseren. Het - na autorisatie van die toegang door Daimler AG - verleende gebruiksrecht mag niet aan derden worden overgedragen; een dergelijke overdracht is op basis van auteursrecht en licentierecht verboden.

Alle gangbare gebruiksvormen bijvoorbeeld op basis van Desktop (bijvoorbeeld InDesign- of Office-applicaties ) en ePub (Web Embedding, Web Server, Mobile Apps en dergelijke) zijn zonder enige beperking toelaatbaar.

Elke wijziging van de configuratie-instellingen van de letterfontbestanden is niet toegestaan. De webfonts in de formaten EOT, SVG, WOFF en WOFF2 zijn voor presentatie op een beeldscherm geoptimaliseerd voor verscheidene internetbladerprogramma's en mogen niet verder worden gemodificeerd. Conversie van de standaardformaten OTF Pro (OpenType) en TTF (TrueType) naar webfonts is eveneens verboden.


Informatie betreffende het online beslechten van geschillen


De Europese Commissie heeft een internetplatform ingericht voor het online beslechten van geschillen (het zogenoemde OS-platform). Dit OS-platform fungeert als portaal voor het buitengerechtelijk bijleggen van geschillen betreffende contractuele verplichtingen voor zover die voortkomen uit online afgesloten koopovereenkomsten. U kunt het OS-platform bereiken via de volgende link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr

IAanwijzing conform ยง36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG; Duitse wet inzake beslechting van consumentengeschillen) Daimler AG zal niet deelnemen aan een beslechtingsprocedure van een commissie voor consumentengeschillen zoals bedoeld in het Duitse Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) en is hiertoe ook niet verplicht.